Wykonujemy projekty akustyczne dla obiektów użyteczności publicznej, sal kinowych, centrów sportowych oraz obiektów prywatnych.

W zakresie opracowania projektu technologii akustyki znajduje się:

• Optymalizacja układu funkcjonalnego wynikających z potrzeb akustyki wnętrza, (współpraca projektowa z branżą architektury).
• Kalkulacja parametrów pogłosowych wnętrza i parametrów pochodnych z uwzględnieniem projektowanej adaptacji akustycznej.
• Projekt dźwiękochłonnej adaptacji akustycznej (tzn. rysunków przedstawiających pokrycia materiałowe i strukturalne ścian i sufitu), spełniającej zakładane parametry akustyczne dla hali w wersji zgodnej z pozostałymi branżami i normami.
• Przygotowanie wytycznych branżowych akustyki dla branż związanych m.in. b. wentylacji, b. architektury i technologii estradowej (zasilania elektrycznego dla technologii estradowej).

Określenie normatywnych wymagań akustyki i budowlanej ochrony przed hałasem w zakresie:

• Sprawdzenie zgodności warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109).
• Sprawdzenie zgodności warunków pogłosowych i pochodnych tych parametrów, w tym zrozumiałości mowy, zgodnie z PN-B-02151-4 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
• Sprawdzenie zgodności warunków wynikających z zapisów normy PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

TEHAIX SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Sp. z o.o.
62-000 Września, ul. Kilińskiego 24/22
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953477, NIP: 7773385359 , REGON: 521222912, Kapitał zakładowy 16.000,00 zł